FITOTOKSYCZNOŚĆ ROŚLIN UPRAWNYCH - ISOTAK PRO+

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Isotak
Przejdź do treści
FITOTOKSYCZNOŚĆ ROŚLIN UPRAWNYCH
Zagrożenia i tworzenie mieszanin zbiornikowych
Definicja FITOTOKSYCZNOŚCI (wg. Wikipedii) „Fitotoksyczność - toksyczność substancji względem roślin. Niekorzystny wpływ (toksyczny) substancji często obserwuje się przy nieprawidłowym stosowaniu pestycydów, ich nadużywaniu lub zbiegiem w czasie ich  stosowania niekorzystnych warunków pogodowych”.

Rozbudowując tą definicję chciałem Państwu uświadomić, że nawet oprysk samą wodą w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, zimna woda) może spowodować FITOTOKSYCZNOŚĆ. Oprócz tego pamiętamy, że nieumiejętne tworzenie tzw. MIESZANINY ZBIORNIKOWEJ, gdzie dodajemy zarówno pestycydy, jak i nawozy dolistne może w niektórych sytuacjach spowodować nieodwracalne skutki poparzenia.
Wielu producentów rolnych, uprawiających szczególnie rzepak, już niejednokrotnie spotkało się z różnego rodzaju anomaliami i fitotoksycznościami tej rośliny objawiającymi się ograniczeniem wschodów, nieprawidłowym wykształceniem części nadziemnych oraz uszkodzeniami spowodowanymi zabiegami ochrony roślin, co w konsekwencji prowadziło do obniżenia plonów lub utraty całych plantacji.
Aby uniknąć błędów podczas mieszania agrochemikaliów należałoby się zastanowić nad wieloma czynnikami, związanymi bezpośrednio i pośrednio z wykonywanymi zabiegami chemicznymi ochrony roślin, oraz ustalić właściwą kolejność wprowadzanych komponentów do opryskiwacza (rozwadniacza). Powinniśmy też wykorzystywać na szeroką skalę kondycjoner wody i zarazem adiuwant (ISOTAK PRO+), który wydatnie poprawia mieszalność i stabilnoś? cieczy roboczej. Ponadto ć cieczy roboczej. Ponadto ISOTAK PRO + niweluje i ogranicza występowanie ewentualnych, niepożądanych fitotoksyczności.

Dobra Praktyka Rolnicza podpowiada nam, że aby ustrzec się  przed niekorzystnym zjawiskiem fitotoksyczności powinniśmy przestrzegać wiele podstawowych zasad. Jedną z nich jest następstwo zabiegów na poszczególnych roślinach po sobie, które ma duże znaczenie w przypadku jeśli przedplonem dla roślin rzepaku było zboże, a do ochrony herbicydowej użyto preparatów z grupy pochodnych sulfonylomoczników.
Rutyna oraz brak czasu podczas wykonywania zabiegów herbicydowych sulfonylomocznikami w zbożach, a następnie wjazd opryskiwaczem na plantacje rzepaku, czy też buraków z zabiegiem ochrony roślin lub nawet mikroelementami, (które bardzo dobrze rozpuszczają pozostałości sulfonylomoczników) wywołując tak zwany efekt pierwszego opryskiwacza. Po popełnieniu  takiego błędu rośliny są mocno uszkodzone, a nawet całkowicie zniszczone. Tak więc bagatelizowanie podstawowych czynności, takich jak mycie opryskiwacza i dobór właściwych preparatów do neutralizacji pozostałości pestycydów ma ogromne znaczenie w kształtowaniu plonu, a nawet istnieniu całej plantacji.
Jeśli producent urządzenia nie precyzuje, jakich środków użyć, możemy zastosować preparaty wybielające oparte na podchlorynie sodu, jak Pest-Aut. Gdy do płukania układu cieczowego opryskiwacza użyjemy preparatów myjących należy włączyć mieszadło na co najmniej 10 minut. Po skończeniu zasadniczego mycia należy opryskiwacz napełnić wodą i wypłukać.

Aby uchronić plantacje przed fitotoksycznością, po każdej zmianie rośliny opryskiwanej lub stosowaniu pestycydów z różnych grup chemicznych należy dokładnie wymyć opryskiwacz preparatami do tego przeznaczonymi. Pamiętajmy, że rośliny rzepaku czy też inne dwuliścienne są bardzo wrażliwe na jakiekolwiek nieprawidłowości w ich prowadzeniu i zareagują na to mniejszą lub większą fitotoksycznością, czego konsekwencje poniesiemy sami w postaci spadku plonu. Jednym z przykładów takiej cyklicznej fitotoksyczności są wiosenne zabiegi ochrony roślin, zarówno w uprawie zbóż, jak i rzepaku. Pojawiające się w tym okresie przymrozki po wykonanych zabiegach bardzo często kończą się fizjologiczną fitotoksycznością. W takim przypadku nieodłącznym działaniem jest stosowanie antystresora imPROver PRO+ zarówno przed wystąpieniem, jak i po przymrozkach. Objawy tej fitotoksyczności są bardzo podobne do objawów infekcji wirusów zbóż, w tym wirusa żółtej karłowatości jęczmienia.
Bardzo ważnym, żeby nie powiedzieć najważniejszym elementem przy prowadzeniu zabiegów ochrony roślin jest woda. Jej odpowiednie parametry w dużym stopniu ograniczają fitotoksyczność mieszanin zbiornikowych. Woda jest nośnikiem i rozpuszczalnikiem wszystkich agrochemikaliów. Przyjmuje się, że wizualnie czysta (brak w niej stałych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych) nadaje się do sporządzenia cieczy użytkowej i nie stwarza zagrożeń technicznych. Do bardzo ważnych cech jakościowych wody, decydujących o jej przydatności w stosowaniu z wieloma środkami ochrony roślin, można zaliczyć właściwości chemiczne (twardość wody i kwasowość (pH)). Na jej twardość składa się zawartość związków wapnia i magnezu, które to podczas gotowania wytrącają się w postaci kamienia kotłowego. Przyjmuje się, że sumaryczna zawartość jonów wapnia, magnezu i sodu poniżej 200 mg/l, a żelaza poniżej 1 mg/l nie powinna utrudniać zabiegu opryskiwania. Natomiast jeśli mamy do dyspozycji twardą wodę z dużą ilością soli mineralnych, powinniśmy stosować uzdatniacze wody i adiuwanty (obniżające napięcie powierzchniowe wody, regulujące pH i stabilizujące właściwości cieczy). Jednym z nich jest ISOTAK PRO+, który łączy w sobie te dwie cechy i bardzo dobrze sprawdza się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (susza, niska temperatura, deszcz). Dodatek adiuwantów do cieczy roboczej wzmaga działanie pestycydów, dzięki czemu możemy obniżyć ilość stosowanej cieczy na jednostkę powierzchni (150 l/ha), bardziej wykorzystać sprzęt i obniżyć koszty eksploatacji, nie tracąc przy tym efektywności zabiegu.

Tam gdzie jest to możliwe, zarówno ze względów prawnych, ekonomicznych, jak i praktycznych, przy zwalczaniu agrofagów stosujemy MIESZANINY ZBIORNIKOWE aplikując do zbiornika opryskiwacza środki ochrony roślin, nawozy dolistne i innego rodzaju wspomagacze korzystnie wpływające na tworzenie mieszanin.
Stosując środki ochrony roślin oczekujemy skutecznego zniszczenia występujących agrofagów, przy jednoczesnej ich wysokiej selektywności dla rośliny chronionej i możliwie jak najmniejszych kosztach własnych. I to właśnie koszty, zbieżność przeprowadzanych zabiegów i efektywność wykorzystania czasu skłaniają do stosowania tak zwanych MIESZANIN ZBIORNIKOWYCH. Łączne stosowanie agrochemikaliów składających się często z wielu komponentów różnych nawozów dolistnych, fungicydów, insektycydów w dawkach obniżonych (dolne dawki zarejestrowane) przy znacząco ograniczonym stężeniu przynosi wymierne korzyści.

Łącząc kilka zabiegów zbieżnych czasowo w jeden możemy się przeciwstawić niedogodnościom natury, bo jak wiemy samodzielne zastosowanie chociażby mikroelementów równa się lub przewyższa często koszt wjazdu w pole.
Dzięki łącznemu stosowaniu agrochemikaliów zaoszczędzamy nie tylko czas, sprzęt, wodę czy paliwo, ale też łącząc kilka substancji aktywnych, uzyskujemy dobre efekty walki z agrofagami. Można by powiedzieć o efekcie synergicznym, kiedy to stosowanie jednego komponentu, mieszaniny wzmaga aktywność drugiego lub kilku substancji biologicznie czynnych jednocześnie.
Występowanie synergizmu pozwala często na stosowanie substancji aktywnych w obniżonych  dawkach (dolnych zarejestrowanych), co zmniejsza koszty zabiegów i ewentualne niekorzystne oddziaływanie pestycydów na środowisko. Zjawiskiem przeciwstawnym jest antagonizm zachodzący między komponentami mieszanin, który może być wywołany też innymi związkami chemicznymi występującymi w cieczy roboczej
(solami mineralnymi występującymi w wodzie używanej do sporządzania cieczy roboczej).

Aby uniknąć błędów podczas mieszania agrochemikaliów należałoby się zastanowić nad wieloma czynnikami związanymi bezpośrednio i pośrednio z wykonywanymi zabiegami chemicznymi ochrony roślin, oraz ustalić właściwą kolejność wprowadzanych komponentów do opryskiwacza (rozwadniacza).
Wtedy kiedy tworzymy mieszaninę zbiornikową pierwszy raz i nie jesteśmy pewni jej zachowania w zbiorniku należy rzecz praktycznie sprawdzić chociażby we wstępnym przygotowaniu, we wiadrze lub słoiku zachowując proporcje aplikowanych produktów. Po spraktykowaniu mieszaniny trzymamy się kilku zasad od których trzeba pamiętać są niestety odstępstwa:
1. Napełnienie opryskiwacza wodą w ilości ¾ jego objętości przy czym woda powinna mieć temperaturę powyżej 10 C najlepiej wstępnie ogrzana przez promienie słoneczne, a nie prosto z wodociągu.
2. ISOTAK PRO +
3. Płynny roztwór nawozów mikroelementowych, najpierw rozpuszczamy nawozy proszkowe.
4. Następnie dodajemy rozcieńczone środki ochrony roślin, które tworzą zawiesiny czyli wszelkiego rodzaju proszki i mikrogranulaty (WP, WG).
5.Kolejno dodajemy środki ochrony roślin tworzące emulsje (EC, EO, EW, SC).
6. Ostatnią grupą są środki ochrony roślin tworzące roztwory (SL, SG, SP).
7. Na końcu uzupełniamy wodą do pełna przez cały czas przy włączonym mieszadle.

Ponadto mając na uwadze mieszaniny składające się z mikro i makroelementów, pestycydów oraz złej jakości wody, pamiętajmy o dodatku adiuwtanta, aby maksymalnie zniwelować niekompatybilność różnych związków. Przy sporządzaniu zabiegów łączonych pamiętajmy o kilku zasadach:
■ Sporządzoną mieszaninę wykonywać bezpośrednio przed zabiegiem, co uchroni nas przed wytrącaniem się substancji stałych.
■ Wszystkie komponenty dozować bardzo powoli w wyżej opisanej kolejności, przy uprzednim ich rozcieńczeniu np. w wiadrze.
■ Unikać wysokiego stężenia cieczy roboczej.
■ Najlepiej taki zabieg przeprowadzić wieczorem lub rano, gdy panują niższe temperatury (20-22OC ), a rośliny są suche.
■ Nie mieszać więcej jak 3-4 komponentów, ponieważ przy większej ich ilości jest większe ryzyko wytrącenia, które może prowadzić do spadku skuteczności, lub toksycznego działania w stosunku do rośliny uprawnej.
■ Zabieg przeprowadzać przy wilgotności powietrza minimum 60% i małym nasłonecznieniu.
■ Rośliny powinny być w dobrej kondycji o wysokim turgorze.
■ Uważać na gwałtowne spadki temperatury poniżej zera kilka dni przed i po zabiegu.
Aby ograniczać koszty oraz terminowo wykonywać zabiegi ochrony roślin przy maksymalnym spiętrzeniu prac polowych stosowanie mieszanin jest jak najbardziej wskazane. Chociaż pamiętajmy bez przesady nie mieszajmy wszystkiego ze wszystkim, grozi to utratą stabilności cieczy roboczej, a w najgorszym przypadku fitotoksycznością roślin uprawnych i obniżką plonu.
Przed wymieszaniem komponentów należy dokładnie przeczytać  etykiety czy nie ma przeciwwskazań do łącznego ich stosowania. W razie problemów proszę zwrócić się do swojego Doradcy PROCAM, który udzieli Państwu wszelkich informacji, a w razie potrzeby sam przeprowadzi doświadczalnie mieszanie zalecanych przez Państwa produktów w tworzonej MIESZANINIE ZBIORNIKOWEJ.
PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści